รายละเอียดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

NMR 500 MHz

ปณิธาน อินทรวิชา

053-941932

ศูนย์เครื่องมือกลาง
อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Crude Sample
- Pure Sample

- Chloroform-d (CDCl3)
- Dimethyl Sulfoxide-d6 (DMSO)
- Deuterium oxide (D2O)
- Methanol-d4 (CD3OD)
- Solvent อื่นๆ
- สามารถให้เจ้าหน้าที่เตรียมตัวอย่างให้

- 1H
- 13C
- COSY
- HMQC
- HMBC
- HSQC
- DEPT90
- DEPT135
- TOCSY
- NOESY
- ROESY
- 19F
- 15N
- 31P
- อื่นๆ


รายละเอียดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

   เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์

(Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer)

Bruker NEOTM500 MHz NMR

            NMR เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการวัดระดับพลังงานที่แตกต่างกันของนิวเคลียสที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็ก ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมี เช่น การสังเคราะห์ทางเคมีและตรวจสอบปฎิกิริยาเคมี ตรวจสอบยา อาหาร และสารปนเปื้อนต่างๆ ด้วย Prodigy BBO  และ digital tuning ครอบคลุม 15N,31P,1Hและ19F ค่า S/N gain 15N-31P สูง โดยมีเทคนิคที่ให้บริการ 1D-NMR เช่น 1H, 13C,DEPT90,DEPT135 และ 2D-NMR เช่น HSQC,HMQC,HMBC,COSYและTCOSY

ลำดับ รายการ Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5
1 ค่าบริการ 1D 1H-NMR 100 100 100 150 200
2 ค่าบริการ 1D 13C-NMR 150 150 150 225 300
3 ค่าบริการ 13C-DEPT 150 150 150 225 300
4 ค่าบริการ 1D NOSEY 150 150 150 225 300
5 2D techniques (COSY) 150 150 150 225 300
6 ค่าบริการต่อชั่วโมง (เศษคิดเป็น 1 ชั่วโมง) 300 300 300 450 600
7 ค่าประมวลผลและค่าพิมพ์ 1D NMR mode 40 40 40 50 80
8 ค่าประมวลผลและค่าพิมพ์ 2D NMR mode 80 80 80 100 120
9 ค่าเตรียมตัวอย่าง 100 100 100 100 100
10 ค่าตัวทำละลาย CDCl3 250 250 250 250 250
11 ค่าตัวทำละลาย D2O 550 550 550 550 550
12 ค่าตัวทำละลาย Acetone-d6 750 750 750 750 750
13 ค่าตัวทำละลาย DMSO-d6 550 550 550 550 550
14 ค่าตัวทำละลาย Methanol-d6 1200 1200 1200 1200 1200
15 2D techniques (TOCSY) 150 150 150 225 300
16 2D techniques (NOESY) 150 150 150 225 300
17 2D techniques Correlation (HSQC) 150 150 150 225 300
18 2D techniques Correlation (HMQC) 150 150 150 225 300
19 2D techniques Correlation (HMBC) 150 150 150 225 300
20 ค่าบริการ 13C-DEPT90 150 150 150 225 300
21 ค่าบริการ 13C-DEPT135 150 150 150 225 300
22 อัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย (package)(ต่อปี) 3 50 ชั่วโมง (240 บาทต่อชั่วโมง) 12000 12000 12000 18000 24000

        สำหรับการซื้อค่าบริการต่อชั่วโมงในอัตราเหมาจ่าย สามารถดำเนินการซื้อได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. มาติดต่อสอบถามราคา ณ ศูนย์เครื่องมือกลาง อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. รับเอกสารเพื่อไปชำระเงินที่ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)
  3. นำใบเสร็จกลับมาแสดง ณ ศูนย์เครื่องมือกลาง อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพิ่มชั่วโมงเหมาจ่ายเข้าสู่ระบบ