รายการเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

No. เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ สถานะ ข้อมูลการจอง
1 TEM อาคารปฏิบัติการกลาง (หมายเหตุ รับไม่เกิน 5 ตัวอย่าง) Active (พร้อม) รายละเอียด จอง
2 FE-Scanning Electron Microscope: JSM 6335 F (Old) Active (พร้อม) รายละเอียด
3 LV-Scanning Electron Microscope: JSM 5910 LV Active (พร้อม) รายละเอียด
4 Scanning Electron Microscope: JSM -IT300 Active (พร้อม) รายละเอียด จอง
5 Scanning Electron Microscope: JSM -IT800 Active (พร้อม) รายละเอียด จอง
6 FE-Scanning Electron Microscope: JSM 6335 F Active (พร้อม) รายละเอียด
7 TEM อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB1) (หมายเหตุ รับไม่เกิน 5 ตัวอย่าง) Active (พร้อม) รายละเอียด จอง