รายละเอียดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

Single Crystal X-Ray Diffractometer

Single Crystal X-ray Diffractometer

     เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ลักษณะการจัดเรียงตัวของอะตอม ไอออน หรือโมเลกุล ในผลึกของแข็งที่มีคุณสมบัติเป็น Single crystal โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เมื่อให้รังสีเอกซ์ตกกระทบกับผลึกตัวอย่าง ที่มีการเรียงตัวของอะตอมอย่างเป็นระเบียบ ทำให้รังสีเอกซ์เกิดการกระเจิงไปในทิศทางที่จำเพาะ จากข้อมูลความเข้มและทิศทางของรังสีเอกซ์ที่ตรวจวัดได้ สามารถสร้างแบบจำลองของโมเลกุลออกมาในรูปแบบภาพสามมิติ

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการ SC-XRD Room สามารถวิเคราะห์สารในกลุ่ม Inorganic, Organic, Organo-metallic เป็นต้น

ชิษณุพงษ์ พรหมมา

053-941932

หน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
09:00:00 - 12:00:00
13:00:00 - 16:00:00
09:00:00 - 16:00:00


รายละเอียดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

อัตราค่าบริการต่างๆ
Type 1: นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Type 2: อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Type 3: นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Type 4: บุคลากร / หน่วยงานของรัฐ
Type 5: บุคลากร / หน่วยงานเอกชน
ลำดับ รายการ Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5
1 ค่า Cu Grid 180 180 180 180 180
2 ค่าตรวจสอบผลึกเบื้องต้นด้วยกล้องจุลทรรศน์และเตรียมติดตั้งผลึก (ตัวอย่างละ) 100 100 100 200 300
3 ค่าใช้เครื่องมือตรวจสอบผลึกเบื้องต้น (ชั่วโมงละ) 400 400 400 800 1200
4 ค่าใช้เครื่องมือตรวจวัดที่อุณหภูมิห้อง (ชั่วโมงละ) 700 700 700 1400 2100
5 ค่าใช้เครื่องมือตรวจวัดที่อุณหภูมิต่ำหรือสูงกว่าอุณหภูมิห้อง (ชั่วโมงละ) 850 850 850 1700 2600
6 ค่าวิเคราะห์โครงสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อตัวอย่าง) 5000 5000 5000 7500 15000
7 ค่าส่งผลข้อมูล หรือส่งตัวอย่างกลับคืน 100 100 100 100 100
8 ค่าบริการ CPD 120 120 120 240 360
หมายเหตุ: ค่าบริการขั้นต่ำ (ต่อครั้งหรือต่อครึ่งวัน) 1500 1500 1500 3000 4500