รายละเอียดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

Single Crystal X-Ray Diffractometer

Single Crystal X-ray Diffractometer

     เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษารูปแบบโครงสร้างของผลึกเดี่ยว ( Single Crystal Structure ) โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ข้อมูลที่ตรวจวัดได้เมื่อผ่านการแปรผลแล้ว ทำให้ทราบค่า unit cell parameters และโครงสร้างผลึก ทำให้สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ (Identification) ของผลึกตัวอย่างได้ 

ชุดเครื่องมือประกอบด้วย
     อุปกรณ์การเตรียมผลึกตัวอย่าง (Crystal mounting kit) 
     โกนิโอมิเตอร์แบบ 4-Circle Kappa Goniometer
     แหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์แบบ Microfocus sealed tube ที่มีเบ้าทำจากธาตุโมลิบดีนัม (Mo)
     ชุดตรวจรับสัญญาณแบบ Direct Photon counting detector (HyPixBantam)
     ชุดควบคุมอุณหภูมิในช่วงตั้งแต่ 80 - 400 เคลวิน (Oxford Cryostream 800)
     การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Cambridge Structure Database ( CSD ) ที่เป็นปัจจุบันเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผลึก

สันติ กินยา

053-941932

ศูนย์เครื่องมือกลาง
อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
09:00:00 - 12:00:00
13:00:00 - 16:00:00
09:00:00 - 16:00:00


รายละเอียดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

อัตราค่าบริการต่างๆ
Type 1: นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Type 2: อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Type 3: นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Type 4: บุคลากร / หน่วยงานของรัฐ
Type 5: บุคลากร / หน่วยงานเอกชน
ลำดับ รายการ Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5
1 ค่าตรวจสอบผลึกเบื้องต้นด้วยกล้องจุลทรรศน์และเตรียมติดตั้งผลึก (ตัวอย่างละ) 100 100 100 200 300
2 ค่าใช้เครื่องมือตรวจสอบผลึกเบื้องต้น (ชั่วโมงละ) 400 400 400 800 1200
3 ค่าใช้เครื่องมือตรวจวัดที่อุณหภูมิห้อง (ชั่วโมงละ) 700 700 700 1400 2100
4 ค่าใช้เครื่องมือตรวจวัดที่อุณหภูมิต่ำหรือสูงกว่าอุณหภูมิห้อง (ชั่วโมงละ) 850 850 850 1700 2600
5 ค่าวิเคราะห์โครงสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อตัวอย่าง) 5000 5000 5000 7500 15000
6 ค่าส่งผลข้อมูล หรือส่งตัวอย่างกลับคืน 100 100 100 100 100
หมายเหตุ: ค่าบริการขั้นต่ำ (ต่อครั้งหรือต่อครึ่งวัน) 1500 1500 1500 3000 4500