ประชาสัมพันธ์

  • สามารถสอบถามข้อมูลการจองในระบบเดิมให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โทร 053-943468

    https://line.me/R/ti/p/@xco2387SEM/TEM


        เป็นเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลทรรศาสตร์อิเล็คตรอน โดยมีเครื่องมือ
- TEM (Transmission Electron Microscope): JEM 2010
- FE-Scanning Electron Microscope: JSM 6335 F
- LV-Scanning Electron Microscope: JSM 5910 LV
- SEM EFI Quanta 200 3D / FIB EFI Quanta 200 3D
- Scanning Electron Microscope: JSM -IT300SC-XRD


        เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษารูปแบบโครงสร้างของผลึกเดี่ยว(single Crystal Structure) โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ข้อมูลที่ตรวจวัดได้เมื่อผ่านการแปรผลแล้ว ทำให้ทราบค่า unit cell parameters และโครงสร้างผลึกทำให้สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ (Identification)ของผลึกตัวอย่างได้NMR 500 MHz


        เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการวัดระดับพลังงานที่แตกต่างกันของนิวเคลียสที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็ก ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์ หรือสารอนินทรีย์ สารตัวอย่างเป็นของแข็งของเหลวก็ได